Fountain Fine Art

Gareth Thomas (1955-2019), Light on the Sea, Abereiddy